stock

Investor Relations Contact: Tomas Ljunglöf E-mail: ir@tradedoubler.com Tel: +46 (0) 8 40 50 800

Tradedoubler som investering

Tradedoubler verkar på den dynamiska marknaden för internetmarknadsföring i Europa. Styrelsens långsiktiga finansiella mål är att nettoomsättningen ska öka med mer än 5 procent årligen i lokal valuta och att EBITDA dividerat med bruttoresultat ska överskrida 20 procent över en konjunkturcykel. Under 2014 uppgick försäljningen till 1,7 miljarder kronor och EBITDA exkl förändringsrelaterande poster till 39 MSEK.

Aktien noteras på Nasdaq Stockholm Small Cap.

Senaste Rapporter

     

Läs mer

Aktuella Händelser

Bokslutskommuniké 2015
Tradedoublers rapport för det fjärde kvartalet publiceras den 5:e februari 2016.

Delårsrapport tredje kvartalet 2015
Tradedoublers rapport för det tredje kvartalet publicerades och presenterades den 12 november 2015.

 Läs mer