stock

Investor Relations Contact: Tomas Ljunglöf E-mail: ir@tradedoubler.com Tel: +46 (0) 8 40 50 800

Tradedoubler som investering

Tradedoubler verkar på den dynamiska marknaden för internetmarknadsföring i Europa. Styrelsens långsiktiga finansiella mål är att nettoomsättningen ska öka med mer än 5 procent årligen i lokal valuta och att EBITDA dividerat med bruttoresultat ska överskrida 20 procent över en konjunkturcykel. Under 2013 uppgick försäljningen till 2 miljarder kronor och EBITDA mer än fördubblades till drygt 50 MSEK jämfört med 2012.

Aktien noteras på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap.

Senaste Rapporter

     

Läs mer